بازنگری در مفهوم نابرابری

توضیحات

فایل : 671316813.Format.pdf 671316813.Format.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

مؤلف(ان) : آمارتیا سن
مترجم : پرویز قاسمی
کاری از : مؤسسه مرور وقایع جهان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی