همایش جوانان و قانونگذاری

توضیحات

فایل : 1115890186.Youth Conference.pdf 1115890186.Youth Conference.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 70,000 ریال

نقش ها

به کوشش : روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی