چهارمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)

توضیحات

فایل : 787873829.Chaharomin Hamayesh.pdf 787873829.Chaharomin Hamayesh.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال

نقش ها

به کوشش : روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی