چهار همایش «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» در یک نگاه (1394-1391)

توضیحات

فایل : 103368091.4 Hamayesh.pdf 103368091.4 Hamayesh.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 220,000 ریال

نقش ها

به کوشش : روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی