بررسی تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران

توضیحات

فایل : 661570116.Manabe Ab.pdf 661570116.Manabe Ab.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نقش ها

مجری طرح : جمال محمد ولی سامانی
همکاران : علی مریدنژاد