مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد زنان و خانواده (دوره چهارم/ خرداد 1371 تا خرداد 1375)

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 50,000 ریال

نقش ها

گردآوری : شهناز رجبی