عمده ترین مسائل کشور؛ «اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم»

توضیحات

فایل : 743162464.Format_Book2.pdf 743162464.Format_Book2.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی