جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان
974181 بررسی تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران
» پژوهش نامه / سال : 1395 ، شماره : 3 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : تابستان
953832 بازنگری در مفهوم نابرابری
» پژوهش نامه / سال : 1394 ، شماره : 2 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
953825 برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش های عمده اقتصادی کشور
» پژوهش نامه / سال : 1394 ، شماره : 1 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان