جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
964920 احزاب و نامزدها
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 141 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
969092 فرآیند ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (مطالعه تطبیقی)
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 140 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
969295 کانون های تفکر جهان
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 139 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
957983 چهار همایش «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» در یک نگاه (1394-1391)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 138 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
956878 چهارمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 137 ، شماره سال : 1394 ،
953011 رسانه و انتخابات
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 136 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
955246 همایش جوانان و قانونگذاری
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 135 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
953016 پارلمان و دمکراسی در قرن بیست ویکم
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 134 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
948052 اقتصاد ایران در سال 1394 (محیط، منابع، بازیگران و بروندادهای حکمرانی اقتصادی)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 133 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
939912 همایش سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه؛ اسفند 1393
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 132 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز