جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
944374 تحول اندیشه حاکمیت
» کتاب الکترونیک / سال : 1394 ، شماره : 20 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
940656 ارزیابی عملکرد اهداف بهره وری بخش کشاورزی در برنامه های پنج ساله توسعه
» کتاب الکترونیک / سال : 1394 ، شماره : 19 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
937875 چشم انداز بازیگران انرژی در منطقه (رهیافت ژئواستراتژیک)
» کتاب الکترونیک / سال : 1394 ، شماره : 18 ، ماه/فصل : تابستان
934160 فراتر از بودجه سالانه،تجربیات جهانی درباره الگوهای مخارج میان مدت
» کتاب الکترونیک / سال : 1394 ، شماره : 17 ، ماه/فصل : تابستان
931267 بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و چند کشور منتخب
» کتاب الکترونیک / سال : 1394 ، شماره : 16 ، ماه/فصل : بهار
866615 سرمایه داری شایسته راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی
» کتاب الکترونیک / سال : 1392 ، شماره : 15 ، ماه/فصل : تابستان
839150 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره اول تا هفتم) تربیت بدنی
» کتاب الکترونیک / سال : 1390 ، شماره : 14 ، ماه/فصل : زمستان
839151 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره اول تا هفتم) جوانان
» کتاب الکترونیک / سال : 1390 ، شماره : 13 ، ماه/فصل : زمستان
839152 امنیت نرم و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
» کتاب الکترونیک / سال : 1389 ، شماره : 12 ، ماه/فصل : زمستان
839154 بحران در علم اقتصاد؛ جنبش اقتصاد پسامتعارف: ششصد روز اول
» کتاب الکترونیک / سال : 1389 ، شماره : 11 ، ماه/فصل : تابستان