جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
953011 رسانه و انتخابات
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 136 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
955246 همایش جوانان و قانونگذاری
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 135 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
953016 پارلمان و دمکراسی در قرن بیست ویکم
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 134 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
948052 اقتصاد ایران در سال 1394 (محیط، منابع، بازیگران و بروندادهای حکمرانی اقتصادی)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 133 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
939912 همایش سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه؛ اسفند 1393
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 132 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
943774 نقش پارلمان در مبارزه با فساد
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 131 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : پاییز
936569 نظام جبران خدمات کارکنان (با تأکید بر شرایط ایران)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 130 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : تابستان
935345 سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 129 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : تابستان
930854 نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و انجمن های علمی سراسر کشور
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 127 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : بهار
931550 دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیپلماسی پارلمانی
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 127 ، ماه/فصل : تابستان