جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
911257 پایش و ارزشیابی نتایج بخش کشاورزی و توسعه روستایی
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 120 ، شماره سال : 93 ،
911258 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 119 ، شماره سال : 93 ،
888600 دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه مقالات)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 118 ، شماره سال : 92 ، ماه/فصل : بهار
919746 سمینار مشترک مراکز پژوهشی مجالس ایران و کره جنوبی (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 0 ، شماره سال : 93 ، ماه/فصل : زمستان
878547 مقدمه ای بر فراوانی اقتصادی
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 117 ، شماره سال : 92 ، ماه/فصل : 4
874228 تببین رشد اقتصادی ( پروژه تحقیقات جهانی )
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 116 ، شماره سال : 92 ،
868220 دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (چکیده مقالات)
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 115 ، شماره سال : 92 ،
872316 مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 114 ، شماره سال : 92 ، ماه/فصل : تابستان
863955 آموزه های بهبود محیط کسب و کار
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 113 ، ماه/فصل : تابستان
860346 اقتصاد جهانی،عدالت جهانی ایرادات نظری و سیاست های جایگزین نولیبرالیسم
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 112 ، ماه/فصل : بهار