جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
850821 نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 110 ، ماه/فصل : بهار
847670 راهنمای حسابداری ملی: راهنمای جداول داده ـ ستانده (تهیه و تحلیل)
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 109 ، ماه/فصل : زمستان
845172 مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 108 ، ماه/فصل : پاییز
840407 تفکر شبکه ای در اداره امور عمومی
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 107 ، ماه/فصل : تابستان
836904 ترمینولوژی قوانین و مقررات (ویرایش سوم)
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 106 ، ماه/فصل : بهار
836903 مهندسی مالی و قراردادهای اسلامی
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 105 ، ماه/فصل : بهار
836905 نقش در حال تحول پارلمان ها در فرایند بودجه (مجموعه مقالات)
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 104 ، ماه/فصل : بهار
836906 حقوق فناوری اطلاعات دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد سوم
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان
836907 حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد دوم
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان
836908 حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد اول
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان