• پرتال امام خمینی(س)
  www.imam-khomeini.ir
 • مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
  cmirq.ir
 • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  www.irc.ir
 • مرکز تحقیقات صدا و سیما
  www.rcirib.ir
 • مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
  www.presidency.ir
 • مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور
  www.sabteahval.ir
 • مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی – مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی
  www.cgie.org.ir
 • مرکز پژوهش های سلامت خلیج فارس
  www.pgbrci.ir
 • مرکز پژوهش فرش ایران
  www.crc.kashanu.ac.ir
 • مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
  www.dermfa.ir
 • مرکز پژوهش ادیان جهان
  www.wrrc.ir
 • مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوس شناسی
  www.shirazu-aorc.com
 • پژوهشکده مطالعات ترجمه
  www.translationstudies.ir
 • پژوهشگاه صنعت نفت
  www.ripi.ir
 • مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
  www.mimt.gov.ir
 • مرکز مطالعات وپژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان
  www.msy.gov.ir
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  www.ihcs.ac.ir
 • مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
  www.rdis.ir
 • پژوهشگاه رویان
  www.royaninstitute.org
 • مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  www.grcir.ir
 • مرکز تحقیقات استراتژیک
  www.csr.ir
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
  www.irandoc.ac.ir
 • مرکز پژوهش و تحقیقات دانشگاه تهران
  www.utri.ir
 • مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
  www.iitrc.com
 • پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  www.rie.ir
 • مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  www.irdc.ir
 • مرکز پژوهشی راهبردی آریا
  www.aryassc.com
 • بنیاد ملی نخبگان
  www.bmn.ir
 • موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
  www.wri.ac.ir
 • پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو
  www.nri.ac.ir
 • پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  www.portal.merc.ac.ir
 • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  www.iict.ac.ir
 • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  www.iranpolymerinstitute.org
 • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  www.hawzeh.ac.ir
 • پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی
  www.csri.ac.ir
 • پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  www.isca.ac.ir
 • پژوهشگاه دانش های بنیادی
  www.ipm.ac.ir
 • پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  www.nigeb.ac.ir
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
  www.ihss.ac.ir
 • پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد
  www.isiri.org
 • پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  www.ssrc.ac.ir
 • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  www.ric.ir
 • پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
  www.pfmi.ir
 • پژوهشگاه فضایی ایران
  www.ari.ac.ir
 • موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
  www.icrc.ac.ir
 • پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  www.dsrc.ir
 • پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
  www.avicenna.ac.ir
 • پژوهشگاه فرهنگ و هنر
  www.pajoheshgah.ir
 • پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی
  www.ri-khomeini.ac.ir
 • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
  www.bhrc.ac.ir
 • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
  www.crtosh.irimlsa.ir
 • مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
  www.noorsoft.org
 • مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
  www.rcii.ir
 • مرکز تحقیقات چای کشور
  www.chay.areo.ir
 • مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
  www.imprc.com
 • مرکز آموزش و تحقیقات صنعت ایران
  www.irtci.com
 • مرکز تحقیقات بتن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  www.conrec.ac.ir
 • مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت
  www.sdhprc.gmu.ac.ir
 • پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
  www.aeoi.org.ir
 • مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
  www.iwrec.co.ir
 • مرکز پژوهش های علمی و استراتژیک خاورمیانه
  www.fa.merc.ir
 • مرکز مطالعات پژوهشی و فلکی
  www.nojumi.org
 • سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  www.irost.org
 • مرکز پژوهش های متالورژی رازی
  www.razi-center.net
 • مرکز پژوهش های غلات
  www.mpgh.ir
 • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
  www.ccerci.ac.ir
 • موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  www.itsr.ir
 • مرکز پژوهش های گردشگری
  www.trsc.ut.ac.ir
 • مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
  www.tsrc.ir
 • وبسایت پلیس فتا
  www.cyberpolice.ir
 • شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی (شمس)
  www.npps.ir
 • انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
  ispst-pack.ir
 • تارنمای قوانین بانکی جمهوری اسلامی ایران
  bankingacts.ir