رسالت دفتر مطالعات برنامه و بودجه به عنوان یکی از دفاتر تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌‌گذاری در زمینه‌ موضوعات مربوط به بودجه کل کشور و برنامه‌های توسعه.

اهداف دفتر عبارتند از :

1. تصریح نقش قوه مقننه در فرایند بودجه جهت اجرای وظایف محوله به این قوه در قانون اساسی،

2. کمک به تصویب قوانینی ساده، شفاف وکارا در رابطه با طرح‌ها و لوایح مرتبط با برنامه و بودجه،

3. کمک به نمایندگان جهت استفاده ازاختیارات و ایفای وظایف خود در زمینه برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور،

جهت دستیابی به اهداف مزبور راهبردهای زیر در دوسال اخیر مد نظرقرار گرفته است:

1. تهیه الگویی برای نحوه حضور قوه مقننه در فرایند بودجه (‌ارائه قالب‌های قانونی تصمیم‌گیری در وضع مطلوب)،

2. تهیه الگویی برای بررسی طرحها و لوایح بودجه‌ای،

3. ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرحها و لوایح مهم ارجاعی به کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ،

4. برگزاری جلسات کارشناسی با هدف ارتقاء سطح آگاهی نمایندگان علاقمند به مباحث مرتبط با برنامه و بودجه،

5. کمک به گسترش ادبیات موضوعی و انجام تمهیدات لازم برای آماده ساختن دفتر به گونه‌ای که قادر باشد به عنوان کمک کار اصلی در کنار کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات در فرایند بودجه (‌براساس الگوی پیشنهادی) حضور داشته باشد،

جهت فراهم آوردن محیط مناسب برای شکل‌گیری راهبرد، فعالیت‌های زیر انجام خواهد گرفت:

· تقویت نقش مشاوران دفتر از طریق تشکیل شورای مشاوران،

· جذب نیروی انسانی علاقمند و باسطح تحصیلات عالی و آموزش آنان جهت تشکیل کمیته‌های کاری،

· ارتباط مستمر و نظام‌مند با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با هدف اطلاع رسانی از فعالیت‌های دفتر و رفع نیازهای اطلاعاتی اعضای کمیسیون،

· تسهیل فرایندهای سازمانی دردرون دفتر و استفاده حداکثری از تکنولوژی‌های ارتباطی جهت انجام امور محوله و اطلاع رسانی به عموم ،· مدیریت منابع مالی موجود جهت انجام طرحهای مطالعاتی و سایر فعالیت‌های دفتر و استفاده ازروش‌های نوین کنترل پروژه.