ماموریت و رسالت دفتر مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از دفاترتخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، فعالیتهای علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره‌برداری از آمارها، اطلاعات و پژوهشهای موجود در ‌ مسائل مرتبط با امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار، تعاون، بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و درمانی ، هلال احمر ، به منظور تاثیر گذاری در فرایند تصمیم گیری نمایندگان.

توضیح:

دفتر مطالعات اجتماعی در ابتدای سال 1384 فعالیت های خود را آغاز کرد . پیش از این تاریخ موضوعات مرتبط با این حوزه تا حدودی در دو کمیته اجتماعی و بهداشت ودرمان دفتر مطالعات اقتصادی پیگیری می‌گردید


فعالیتهای این دفتر در چهارچوب تامین نیازهای اطلاعاتی و کارشناسی دو کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی شامل وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی ، کار ، اشتغال ، روابط کار، تعاون، بهداشت، درمان، امداد،‌ بهزیستی ،‌تامین اجتماعی ، بیمه های اجتماعی و هلال احمر است.

درحال حاضر این دفتر شامل دو گروه تخصصی بهداشت -درمان و اجتماعی است.

با توجه به وظایف کلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در اساسنامه آن مندرج است، دفتر مطالعات اجتماعی وظایف متنوع و کثیری را به عهده دارد و در محورهای زیر فعالیت می نماید:

·تهیه گزارشهای کارشناسی درباره طرح ها و لوایح و ارائه آن به کمیسیون های تخصصی مجلس،

·انجام پژوهشهای موردی بر حسب درخواست هیات رئیسه، کمیسیونها ونمایندگان،

· تامین نیازهای اطلاعاتی کمیسیونها و نمایندگان مجلس،

·گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،دستگاههای اجرایی،نهادها،گروهها،انجمن های علمی وتخصصی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری،

· پاسخ به درخواست نمایندگان

·برگزاری سمینار و میزگردهای تخصصی با حضور استادان و کارشناسان

·شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقاتی در محدوده وظایف تخصصی دفتر

· اجرا و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

·ارتباط مستمر با وزارتخانه ها و سازمان‌ها و دستگاه ها برای آگاهی از نظرات کارشناسی آنها.

·انجام پژوهش در خصوص آن‌دسته از موضوعاتی که در حوزه وظایف این دفتر قرار دارند و به لحاظ اهمیت در خور توجه و بررسی هستند.