جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
901861 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1391
901860 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1390
901859 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1389
901858 سرانه عملکرد بودجه جاری 1391
901857 سرانه عملکرد بودجه جاری 1390
901856 سرانه عملکرد بودجه جاری 1389
901850 خانوارهای آپارتمان نشین
901845 خانوارهای اجاره نشین
901844 خانوارهای دارای رایانه
901843 خانوارهای کپرنشین