عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1380

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار و درصد از کل را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: مرکز آمار - سازمان برنامه و بودجه

برچسب ها

بودجه، بودجه جاری، بودجه جاری از محل درآمد عمومی استان، عملکرد بودجه، عملکرد بودجه جاری