سرانه عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1380

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: مرکز آمار - سازمان برنامه و بودجه - محاسبات تحقیق

برچسب ها

اعتبارات جاری، اعتبارات هزینه ای، بودجه، بودجه جاری، عملکرد اعتبارات جاری، عملکرد اعتبارات هزینه ای، عملکرد بودجه جاری