سرانه عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1385

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: مرکز آمار - سازمان برنامه و بودجه - محاسبات تحقیق

برچسب ها

بودجه، عملکرد بودجه، عملکرد بودجه جاری