عملکرد بودجه عمرانی 1390

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: وزارت اقتصاد - خزانه

برچسب ها

بودجه، عملکرد بودجه، عملکرد بودجه عمرانی