نرخ بیکاری مردان شهری 15-29 ساله 1392

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: مرکز آمار

برچسب ها

بیکاری، بیکاری شهری، بیکاری مردان