نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1389

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
منبع داده ها: - وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور - محاسبات تحقیق

برچسب ها

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، بودجه، بودجه عمرانی، درآمدهای عمومی