مالیات بر درآمد حقوق 1391

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
منبع داده ها: سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی.

برچسب ها

مالیات، مالیات بر درآمد حقوق