مالیات بر سایردرآمدها (غیر از درآمد مشاغل و حقوق) 1390

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
منبع داده ها: سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی.