فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با مجموع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
منبع داده ها: طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار 1390 - محاسبات تحقیق

برچسب ها

فقر، فقر شهری، فقر نسبی