خانوارهای اجاره نشین

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
منبع: داده های سرشماری 1390 - محاسبات تحقیق

برچسب ها

اجاره نشینی