سرانه عملکرد بودجه جاری 1389

در طیف رنگی، رنگ کم به معنای مقدار کمتر و نواحی پررنگتر به معنای مقدار بیشتر است.
با کلیک بر روی هر استان و نگه داشتن آن می توانید مقدار مربوطه را ملاحظه فرمایید.
ماخذ داده ها: خزانه داری کل کشور- محاسبات تحقیق

برچسب ها

اعتبارات جاری، اعتبارات هزینه ای، بودجه جاری