جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
901795 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با مجموع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901794 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901787 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با هزینه های خوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901776 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با مجموع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901759 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901751 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با هزینه های خوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901624 مانده تسهیلات اعطایی غیر جاری به بخش دولتی 1391
901623 مانده تسهیلات اعطایی غیر جاری به بخش دولتی 1390
901622 خالص مانده تسهیلات اعطایی جاری به بخش دولتی 1391
901621 خالص مانده تسهیلات اعطایی جاری به بخش دولتی 1390