جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
901861 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1391
901860 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1390
901859 سرانه عملکرد بودجه عمرانی 1389
901502 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1391
901501 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1390
901500 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1389
901499 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1391
901498 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1390
901497 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1389
901478 سرانه مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 1390