جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
901858 سرانه عملکرد بودجه جاری 1391
901857 سرانه عملکرد بودجه جاری 1390
901856 سرانه عملکرد بودجه جاری 1389
901502 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1391
901501 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1390
901500 نسبت مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1389
901499 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1391
901495 نسبت پرداخت های هزینه ای به درآمدهای عمومی 1391
901493 نسبت پرداخت های هزینه ای به درآمدهای عمومی 1389
901479 سرانه مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 1391