جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
901425 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-29 ساله 1392
901424 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-24 ساله 1392
901422 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-29 ساله 1392
901421 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-24 ساله 1392
901420 نرخ بیکاری روستایی 15-29 ساله 1392
901419 نرخ بیکاری روستایی 15-24 ساله 1392
901418 نرخ بیکاری زنان شهری 15-29 ساله 1392
901417 نرخ بیکاری زنان شهری 15-24 ساله 1392
901416 نرخ بیکاری مردان شهری 15-29 ساله 1392
901415 نرخ بیکاری مردان شهری 15-24 ساله 1392