جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان
901425 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-29 ساله 1392
901424 نرخ بیکاری زنان روستایی 15-24 ساله 1392
901418 نرخ بیکاری زنان شهری 15-29 ساله 1392
901417 نرخ بیکاری زنان شهری 15-24 ساله 1392
901412 نرخ بیکاری زنان 15-29 ساله 1392
901411 نرخ بیکاری زنان 15-24 ساله 1392
901403 نرخ بیکاری زنان روستایی 1392
901399 نرخ بیکاری زنان شهری 1392
901389 نرخ بیکاری زنان 1392