جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان
901418 نرخ بیکاری زنان شهری 15-29 ساله 1392
901417 نرخ بیکاری زنان شهری 15-24 ساله 1392
901416 نرخ بیکاری مردان شهری 15-29 ساله 1392
901415 نرخ بیکاری مردان شهری 15-24 ساله 1392
901414 نرخ بیکاری 15-29 ساله شهری 1392
901413 نرخ بیکاری 15-24 ساله شهری 1392
901399 نرخ بیکاری زنان شهری 1392
901398 نرخ بیکاری مردان شهری 1392
901390 نرخ بیکاری شهری 1392