جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان
901422 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-29 ساله 1392
901421 نرخ بیکاری مردان روستایی 15-24 ساله 1392
901416 نرخ بیکاری مردان شهری 15-29 ساله 1392
901415 نرخ بیکاری مردان شهری 15-24 ساله 1392
901408 نرخ بیکاری مردان 15-29 ساله 1392
901407 نرخ بیکاری مردان 15-24 ساله 1392
901401 نرخ بیکاری مردان روستایی 1392
901398 نرخ بیکاری مردان شهری 1392
901388 نرخ بیکاری مردان 1392