جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان
901498 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1390
901497 نسبت پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای به درآمدهای عمومی 1389
901495 نسبت پرداخت های هزینه ای به درآمدهای عمومی 1391
901494 نسبت پرداخت های هزینه ای به درآمدهای عمومی 1390
901438 سرانه درآمد عمومی کسب شده 1391
901433 سرانه درآمد عمومی کسب شده 1390
901432 سرانه درآمد عمومی کسب شده 1389
901431 درآمد عمومی کسب شده 1391
901430 درآمد عمومی کسب شده 1390
901429 درآمد عمومی کسب شده 1389