جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
899818 عملکرد بودجه عمرانی 1391
899817 عملکرد بودجه عمرانی 1390
899812 عملکرد بودجه جاری 1391
899811 عملکرد بودجه جاری 1390
899810 عملکرد بودجه جاری 1389
899798 سرانه عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1391
899797 سرانه عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1390
899796 سرانه عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1385
899792 عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1390
899791 عملکرد بودجه جاری در استان ها از محل درآمد عمومی 1385