جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان
901795 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با مجموع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901794 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901787 فقر نسبی روستایی - درصد خانوارهای با هزینه های خوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری