جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان
901776 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با مجموع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901759 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری
901751 فقر نسبی شهری - درصد خانوارهای با هزینه های خوراکی زیر 60 درصد میانه کشوری