جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان
901494 نسبت پرداخت های هزینه ای به درآمدهای عمومی 1390
901476 مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 1391
901475 مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 1390
901474 مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 1389
901464 سرانه پرداخت های هزینه ای 1391
901463 سرانه پرداخت های هزینه ای 1390
901462 سرانه پرداخت های هزینه ای 1389