جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
90475 قانون الحاق یک تبصره به ماده (42) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1375/09/14
90477 قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه 1375/09/14
111444 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برای اجرای دو پروژه مندرج در تصویب نامه به سازمان برنامه و بودجه استان فارس 1375/09/14
111445 اجازه فروش خدمات آماری و انفورماتیکی و واریز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی 1375/09/14
111446 اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی بند "ه" تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 کل کشور 1375/09/14
111447 اصلاح مواد (2 و 3) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 1375/09/14
111448 آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1375/09/14
111449 اصلاح تصویب نامه تعیین شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد اختلاف وزارت کشور و وزارت راه و ترابری در مورد بزرگ راه های داخل محدوده شهر 1375/09/14
111450 آیین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور 1375/09/14
111451 آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 1375/09/14