جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1490063 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۱ 1398/09/20 1398/12/07
1460507 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۳ 1398/09/19 1398/12/03
1439788 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۴ 1398/09/19 1398/10/25
1439791 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۶ 1398/09/19
1439794 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۵ 1398/09/19 1398/09/19
1439797 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴ 1398/09/19 1398/10/04
1439800 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۱۵ 1398/09/19 1398/10/11
1408846 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ 1398/09/19 1398/10/04
1439836 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/09/19 1398/11/05
1439839 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/09/19 1398/11/05