جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1425580 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۰ 1398/08/28 1398/09/17
1425583 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۹ 1398/08/28 1398/09/17
1425586 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۷ 1398/08/28 1398/09/17
1425589 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۶ 1398/08/28 1398/09/17
1425592 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۵ 1398/08/28 1398/09/19
1425595 رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۱ 1398/08/28 1398/09/17
1426891 ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/08/28 1398/10/11
1426894 اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران 1398/08/28 1398/10/11
1439848 اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران 1398/08/28 1398/11/04
1459711 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۸ 1398/08/28 1398/11/16