جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1528490 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1399/02/14 1399/02/17
1528488 اصلاح نرخ های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور 1399/02/14 1399/02/20
1522830 اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ 1399/02/10 1399/02/13
1522826 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522824 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522822 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522798 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1399/02/07 1399/02/17
1517731 تصویب نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ 1399/02/07 1399/02/10
1517729 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) 1399/02/03 1399/02/10
1517707 تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام المنفعه 1399/02/03 1399/02/07