جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99698 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 1384/08/15
99649 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات 1384/08/07
99648 قانون استفاده از منابع مالی خارجی 1384/07/06
99645 قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1383 1384/02/17
99652 قانون برگزاری مناقصات 1383/11/03
99740 تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر 1383/08/30
99654 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری ا سلامی ایران 1383/08/16
99724 معضل ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه 1383/07/10
99729 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 1383/04/13
99694 قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/03/16