جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1565590 اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/07
1581310 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۸ 1399/04/03 1399/04/15
1569494 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۰/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۹ـ ۱۳۹۹/۴/۳ 1399/04/03 1399/04/18
1581290 اصلاح ماده(۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری تعاون 1399/04/01 1399/04/31
1565606 تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ 1399/04/01 1399/04/04
1565600 آیین­نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/04/01 1399/04/04
1581286 انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر 1399/03/27 1399/04/11
1569536 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۸ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ 1399/03/27 1399/04/18
1569346 مصوبه انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر 1399/03/27 1399/04/11
1565596 آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1399/03/25 1399/04/09