جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1597062 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۲ 1399/04/17 1399/05/06
1597064 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ 1399/04/17
1599128 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۴ 1399/04/17 1399/05/06
1596058 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ 1399/04/17 1399/05/01
1596060 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۴ 1399/04/17 1399/05/01
1587144 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۱ـ 1399/04/17 1399/05/06
1607922 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰ 1399/04/17
1577626 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۱/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۰ 1399/04/10 1399/04/30
1596084 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۱ 1399/04/10 1399/04/29
1596086 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۰ 1399/04/10 1399/04/29