جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1648261 رای شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد 1399/12/27
1648260 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1399/12/27
1648257 بخشنامه قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ 1399/12/27
1650448 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مربوط به سال­های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1650447 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1650446 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1650445 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1650444 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1650443 تصویب نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 1399/12/26
1649100 اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع بند (۱) تصویب نامه ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 1399/12/26