جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1445476 رأی هـیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شـماره دادنـامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۶ 1398/10/03 1398/10/25
1445479 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۴ 1398/10/03 1398/10/25
1452796 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۸ 1398/10/03 1398/10/25
1425544 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۰۱۰/۹۵/۷۴۴ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ 1398/09/27 1398/10/30
1490059 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۴ 1398/09/27 1398/12/07
1439779 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۴ 1398/09/26 1398/10/25
1439782 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۳ 1398/09/26 1398/10/25
1439785 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۲ 1398/09/26 1398/10/25
1439833 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/09/26 1398/11/05
1490061 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۱ 1398/09/20 1398/12/07