تاریخ تصویب : 1382/03/04

ابطال بخشنامه شماره 100710188 مورخ 12/9/1374 وزارت آموزش و پرورش

ابطال
بخشنامه شماره 100710188 مورخ 12/9/1374 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 94 کلاسه پرونده: 80/26
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیف‎الله غلامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100710188 مورخ 12/9/1374 وزارت آموزش
و پرورش.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مطابق بخشنامه مورد شکایت برای متصدیان
آموزشگاه که بطور تمام وقت یعنی 36 ساعت در هفته در آموزشگاه مشغول کار باشند
می‎بایست ماهیانه 30 ساعت اضافه کار پرداخت گردد که از مورخ 1/7/1376 قطع گردیده
است و اگر همین متصدی در نوبت دوم بطور تمام وقت مشغول اضافه کاری باشد در مقابل
یکماه اضافه کار فقط 75 ساعت اضافه کار به او پرداخت خواهد شد که اعتراض به این
قسمت بخشنامه است (بخش دوم) که دور از عدالت و ناقض اصل 20 قانون اساسی است.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/
11026/710 مورخ 13/2/1382 اعلام داشته‎اند، به استناد شیوه نامه شماره 18/710/100
مورخ 12/9/1374 وزارتی پرداخت اضافه کار ساعتی منوط به انجام کار اضافی در خارج از
ساعات موظف خواهد بود که در بند 2 شیوه نامه مذکور این موضوع مورد تأکید قرار
گرفته است و با توجه به اینکه آموزشگاه محل خدمت نامبرده در دو نوبت دایر می‎باشد
و نامبرده در یک شیفت انجام وظیفه می‎نمایند. با شروع شیفت بعدی فرصتی برای انجام
کار اضافی در خارج از ساعات کار نمی‎ماند لذا ابلاغ اضافه کاری صادر نشده و گواهی
انجام کار اضافی نیز ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 100710188 مورخ 12/9/1374 وزارت
آموزش و پرورش متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از
جمله اعلام مغایرت آن با قانون خاص و مقررات مشخص نمی‎باشد. لذا اعتراض به کیفیت
مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به منظور
رسیدگی به شکایت شاکی نسبت به سایر موارد خواسته به شعبه 13 بدوی دیوان اعاده
می‎شود.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد